می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد

شما گوش نکنید
چون اگر چنین بود،
از منش و شخصیت
هیچکس چیزی باقی نمی ماند
هر کس هرچه به سرت آورد
فقط خودت باش
نگذار برخورد نادرست آدمها،
اصالت و طبیعت تو را خدشه دار کند.
اگر جواب هر جفایی ، بدی بود
که داستان زندگی ما خالی
از آدمهای خوب می شد...

❤ ️ مهربان باش در حد تعادل❤عکس و تصویر می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد شما گوش نکنید چون اگر ...